Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List VIH-VITA

VIH VIIRS VIM VIN VINF VIP VIPPU VIS VISE VISOR VISR VIT
VI-HPS VIKI VIMUN VINA VIOS VIPM VIR VISA VISEAR VISP VISTA VITA